SVJ, ulice Sadová 23/25/27, Adamov

Instalace se vzdáleným dohledem

Využitie absorpcie v kombinácii s centrálnym zásobovaním tepla

Popis

Absorpčná technológia sa v posledných niekoľkých rokoch osvedčila ako efektívna náhrada k CZT, a to tak z environmentálneho, ako aj z ekonomického hľadiska. K dnešnému dňu využilo absorpciu ako náhradu k CZT zhruba 80 bytových domov typu „panel“, pričom ďalšie projekty sú vo fáze prípravy.

impulzom k hľadaniu nového zdroja pre panelové sídliská bola snaha minimalizovať závislosť od dodávok tepla od CZT. V praxi sa reálne osvedčili dve riešenia, ktoré môžu eliminovať zmienenú závislosť. Prvou z nich je izolovať plášť budovy. Týmto krokom dôjde k výraznému zníženiu spotreby tepla, avšak na túto zmenu CZT obvykle reaguje zvýšením cien za dodaný GJ. Druhou možnosťou je zabezpečenie vlastného zdroja tepla, ktorý umožní využiť čiastočné alebo úplné odpojenie od CZT, a tým aj voľbu iného dodávateľa energie (plynu). Na taký zdroj sú však kladené vysoké požiadavky s ohľadom na dopady na životné prostredie v mieste prevádzky.

Združenie vlastníkov bytových jednotiek na ulici Sadová sa nachádza v meste Adamov. Predmetom činnosti tohto spoločenstva je správa, prevádzka a opravy spoločných častí domu. Spoločenstvo vykonalo v posledných rokoch rekonštrukciu bytového domu a nainštalovalo tepelné čerpadlá Robur, čím došlo k efektívnym úsporám tepelnej energie. Na základe uvedených zmien bol vydaný preukaz energetickej náročnosti budovy, v ktorom bytový dom s veľkosťou cca 100 bytových jednotiek dosiahol triedu B z hľadiska celkovej dodávanej energie a triedu A z hľadiska vplyvu prevádzky budovy na životné prostredie.

Ako vhodná technológia sa na tento účel osvedčili plynové absorpčné tepelné čerpadlá Robur GAHP. Ide o plynové tepelné čerpadlá, čím odpadajú nároky na elektrickú prípojku v dostatočnej dimenzii. Z tohto dôvodu je možné týmito čerpadlami pokryť aj tie najväčšie objekty a pritom efektívne využívať obnoviteľné zdroje. Keďže ide o najefektívnejší plynový zdroj na trhu, dochádza k minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie, a to aj v miestach so silnou koncentráciou týchto zdrojov. Zdroje sú navyše schopné generovať teplotu vody až 65 °C, čo je teplota nutná na zachovanie existujúcej vykurovacej sústavy v zmienených panelových domoch. Zdroje je možné efektívne použiť do kaskády spoločne s kondenzačnými kotlami, čím je možné zaistiť kombináciu OZE s kvalitným bivalentným zdrojom s dobrými výsledkami a nízkymi obstarávacími nákladmi.

V budove boli inštalované dve absorpčné tepelné čerpadlá Robur GAHP-A (vzduch/voda) s výkonom cca 75 kW ako vlastný nízkoemisný zdroj s cieľom znížiť závislosť od centrálneho zásobovania teplom (CZT). CZT bolo naďalej použité ako zdroj k tepelným čerpadlám a na vykurovaní objektu sa podieľalo zásadnou mierou. Z výslednej kalkulácie nákladov na kúrenie vyšla skutočná cena za 1 GJ dodaný tepelným čerpadlom 355 Kč (v cene sú zahrnuté aj odpisy za obstaranie TČ formou stálych nákladov). To v porovnaní s cenou 615 Kč za dodaný gigajoul od CZT predstavuje úsporu 260 Kč za 1 GJ. Dve tepelné čerpadlá dodali v priebehu vykurovacej sezóny 330 GJ, čo predstavuje úsporu 85 943 Kč za rok.

Inštalácia plynových tepelných čerpadiel ROBUR pomohla bytovému domu v Adamove dosiahnuť preukaz energetickej náročnosti budovy B z hľadiska celkovo dodávanej energie a triedu A z hľadiska vplyvu prevádzky budovy na životné prostredie. Prostredníctvom tepelného čerpadla sa taktiež podarilo znížiť náklady na vykurovanie o 86 000 za iba polovicu vykurovacej sezóny.

Podrobný prehľad tepelného hospodárstva referenčnej inštalácie je podrobne spracovaný na stránkach SVJ 23/25/27 Sadová ulica.

technické parametre

Instalace se vzdáleným dohledemTyp: Vykurovanie
Zdroj energie: Využívajúce obnoviteľné zdroje
Země: Česká republika
Kraje: Jihomoravský kraj
Výkon kW: od 50 kW do 120 kW
Technologia: Plynová absorpčná tepelná čerpadlá GAHP

Produkty

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP-A (vzduch/voda)

ABSORPČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO GAHP‑A (vzduch/voda)

Unikátne plynové absorpčné tepelné čerpadlo využívajúce zemný plyn a nízkopotenciálnu energiu zo vzduchu. Technológia vhodná na vykurovanie a přípravu teplej vody najmä pre bytové domy, administratívne objekty a stavby s multifunkčným využitím.

Energetická trieda: A+

 

 

X
Robur logo

Nezáväzný dopyt